Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły zaczynając od godz. 8:00 w dniu 12.03.2021 w cyklach dwu tygodniowych do momentu obsadzenia wszystkich miejsc wraz z listą rezerwową, a w przypadku konieczności rekrutacja będzie ponawiana.

 

Warunki uczestnictwa.

Rekrutacja w ramach Projektu ma charakter otwarty, do udziału w projekcie może zgłosić się każda osoba spełniająca kryteria uczestnictwa w projekcie.

  • Uczestnikami uprawnionymi do udziału w Projekcie będą Rodzice/Opiekunowie prawni, którzy zgłoszą chęć uczestnictwa w Projekcie, tj. złożą wypełniony i własnoręcznie podpisany formularz zgłoszeniowy wraz wymaganymi dokumentami. Ponadto spełnią równocześnie następujące kryteria:

 

WYMAGANIA KONIECZNE:

Wg kryterium 0-1 sprawdzone będzie:

1) miejsce zamieszkania/pracy/nauka na terenie powiatu bydgoskiego lub miasta Bydgoszcz 

2) wskaźniki kluczowe – wiek, płeć 

3) status osoby fizycznej w wieku aktywności zawodowej:

pracującej-powracającej na rynek pracy po urlopie macierzyńskim /rodzicielskim

lub osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo

lub osoby przybywające na urlopie wychowawczym

 

Powyższe wymagania są konieczne i niespełnienie chociaż 1 z nich wyklucza z dalszej rekrutacji.

 

ZAPRASZAMY DO REJESTRACJI. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DOSTĘPNY W ZAKŁADCE “DOKUMENTY”.

 

UWAGA! 

Przed rozpoczęciem wypełniania Formularza zgłoszeniowego do projektu należy zapoznać się z Zasadami rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. "Klub dziecięcy "Ekosmyki" - rozwój dziecka, szansa dla rodzica"

 

 

 

 

 

 

POWRÓT

REKRUTACJA

Ekosmyki