POWRÓT STRONY GŁÓWNEJ

INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt pn. "Klub dziecięcy "Ekosmyki" - rozwój dziecka, szansa dla rodzica"

nr. RPKP.08.04.02-04-0032/20 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy

Działania 8.4. Godzenie życia zawodowego i rodzinnego

Poddziałania 8.4.2. Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

 

Wartość projektu : 1 085 572,80 PLN

Wartość dofinansowania : 922 736,88 PLN

 

Celem głównym niniejszego projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej grupy docelowej tj. 30 os. (min.28 K) sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, oraz utworzenie nowego klubu dziecięcego na 30 miejsc działającego zgodnie z Ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, oraz pokrycie kosztów bieżącego utrzymania przez max. 24 miesiące, w latach 2020-2023.

 

Projekt jest skierowany do 30 Uczestników Projektu w tym:

– 18 osób (17K, 1M) bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby na urlopie wychowawczym;

– 12 osób (11K, 1M) pracujących – powracających na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3;

 

Klub dziecięcy "Ekosmyki" sprawujący opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, oferuje usługi o najwyższej jakości, a profil ekologiczny dodatkowo kształtuje wartości ekologiczne.

 

Realizacja projektu odbywać się będzie w okresie od 1.09.2020-31.12.2023 i w okresie trwałości, tj. przez kolejne 24 miesiące.

 

Produkt – liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 30 miejsc

Rezultat – liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które będą funkcjonowały po zakończeniu projektu – 30 miejsc.

OFERTY PRACY

REKRUTACJA

KONTAKT

DOKUMENTY

Ekosmyki